Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Tondinha’s taste met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Begijnenstraat 133 is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 1000.911.920. Telefoon 0490217199 Email info@tondinhastaste.be. Website www.tondinhastaste.be.

1.2. Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen
Tondinha’s taste en de klant, die bij opdrachtverstrekking erkent deze te aanvaarden.

1.3. Behoudens schriftelijk akkoord van Tondinha’s taste
zijn alle bedingen, voorzien in de handelsdocumenten van de klant, zonder voorwerp. Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

1.4. Deze algemene voorwaarden zullen samen met de
offerte overgemaakt worden aan de klant, zodat de klant er kennis heeft van kunnen nemen en ze aanvaarden. De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

2. Offertes / totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn
zonder verplichting vanwege Tondinha’s taste. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 15 dagen na opmaak. UIt offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Tondinha’s taste zijn bevestigd.

2.2. Elke annulering van de overeenkomst door de klant of
door Tondinha’s taste moet schriftelijk gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door de andere partij. Ingeval van aanvaarding van de annulering moet de klant én de reeds geleverde prestaties vergoeden én een forfaitaire schadevergoeding betalen van 30% van de bestelling of de aanneming, tenzij de schade in hoofde van Tondinha’s taste hoger ligt. Indien de klant een overeenkomst/bestelling annuleert binnen de 30 dagen voor de effectieve uitvoering ervan, is de volledige prijs verschuldigd en wordt het voorschot niet terug betaald. Tondinha’s taste moet indien zij de overeenkomst annuleert, de effectieve schade vergoeden die in hoofde van de klant is ontstaan.

2.3. Indien de klant nog wijzigingen doorvoert aan een
bestelling, dit nadat de bestelling al is geplaatst, wordt een meerprijs aangerekend voor de meerwerken die deze wijziging met zich meebrengen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst is een inspanningsverbintenis.
Tondinha’s taste zal naar best vermogen de opdracht uitvoeren.

3.2. De klant wordt geacht op een constructieve manier zijn
medewerking te geven. Hij bezorgt Tondinha’s taste in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst tijdig alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet tijdig worden bezorgd, heeft Tondinha’s taste het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de extra kosten die uit de vertraging voortvloeien door te rekenen aan de klant.Indien de klant niet op de afgesproken data aanwezig is, of ingeval van vertragingen veroorzaakt door de klant, worden de extra kosten welke door Tondinha’s taste moeten worden gemaakt ten gevolge hiervan, doorgerekend aan de klant.

3.3. Catering wordt exclusief verzorgd door Tondinha’s taste,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Tondinha’s taste en de klant. Tondinha’s taste voorziet materialen zoals borden, bestek, glazen, decoratie, dit zoals besproken met de klant.

3.4. De klant voorziet in tafels, tenzij anders overeengekomen
tussen partijen. Bij afhaling van goederen door de klant, gebeurt het Vervoer op risico van de klant. Bij elk evenement is de klant verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid, voldoende parkeergelegenheid, voldoende stroming, een wateraansluiting. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst een vergunning verkregen moet worden, is dit de verantwoordelijkheid van de klant.

3.5. De aanwezigheid van allergenen wordt vermeld op de
website en de klant erkent door het goedkeuren van de offerte op de hoogte te zijn van de aanwezigheid hiervan, sporen van allergenen worden niet vermeld. Maaltijden kunnen sporen van gluten bevatten, granen, eieren, melk, vis, schaaldieren, weekdieren, mosterd, selderij, noten, pinda, sesamzaad, soja, lupine, lactose en sulfieten (zwaveldioxide).

3.6. Tondinha’s taste voldoet aan de maatregelen opgelegd
door het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid.

4. Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de tussen partijen
afgesproken prijzen. De prijs is verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en de datum van de levering van diensten, materialen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij expliciet anders
wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

5. Betaling

5.1. De facturen van Tondinha’s taste zijn betaalbaar
binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2. Bij goedkeuring van de offerte door de klant, zal
Tondinha’s taste een voorschotfactuur uitschrijven gelijk aan 60% van de totale prijs, het saldo van 40% zal gefactureerd worden voor aanvang van het evenement en moet uiterlijk de dag dat het evenement plaats vindt, betaald zijn. Het saldo (kostprijs personeel, transportkosten, vergoeding voor kapotte of verloren materialmen, bijkomende bestellingen) zal gefactureerd worden na afloop van het evenement.

5.3. Tondinha’s taste kan de uitvoering van de overeenkomst schorsen, dit tot op het ogenblik waarop haar facturen zijn betaald. Indien betaling uitblijft kan Tondinha’s taste de overeenkomst ontbinden in het nadeel van de klant, waarbij de klant gehouden is een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 30% van de aanneming, dan wel de totale prijs indien alle voorbereidingen voor het evenement reeds getroffen zijn en de kosten gemaakt.

5.4. In geval van niet naleving van de overeengekomen
betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Tondinha’s taste het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en / of prestaties op te schorten, ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

5.5. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de
vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro als schadebeding, dit bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.

5.6. De klant moet de facturen van Tondinha’s taste in geval van betwisting protesteren door middel van een aangetekend schrijven binnen de 21 kalenderdagen na de ontvangst ervan en dit op straffe van verval.

5.7. Wanneer de klant een consument is die zijn factuur niet tijdig betaalt, wordt deze in gebreke gesteld middels aangetekend schrijven, waarna de consument een termijn krijgt van 14 dagen om alsnog zijn factuur te betalen. Voor dit schrijven zullen geen bijkomende kosten worden aangerekend.
Bij laattijdige betaling is de consument gehouden een interest te betalen gelijk aan de interest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten, bedoeld in artikel 5 tweede lid van de wet van 2/8/2002 betreffende bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Bij laattijdige betaling is de consument eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd als volgt:
– 20 euro als het factuurbedrag lager is of gelijk aan 150 euro
– 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro als het factuurbedrag tussen 150,01 euro en 500 euro is;
– 65 euro vermeerderd met 5% van het factuurbedrag op de schrijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.

6. Overmacht

Indien Tondinha’s tastezijn diensten niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, heeft Tondinha’s taste het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant.
Hetzelfde geldt indien de klant de overeenkomst niet kan uitvoeren wegens overmacht.

7. Aansprakelijkheid

7.4. Alle klachten in verband met de geleverde diensten of
producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 36 uren na de levering van de producten en/ of diensten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven.

7.5. De schadevergoeding waartoe Tondinha’s taste op
basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de bestelbon bedragen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.6. Tondinha’s taste zal echter niet aansprakelijk kunnen
gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks – en winstderving. Tondinha’s taste is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of diestallen die zich zouden voordoen tijdens het evenement.

7.7. De klant is op zijn beurt aansprakelijk voor schade die hij
heeft toegebracht aan materialen ter beschikking gesteld door Tondinha’s taste, dit zowel voor schade veroorzaakt door hemzelf als door schade veroorzaakt door gasten.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder verstrekte materialen, ideeën, concepten, logo’s komen toe aan Tondinha’s taste. Reproductie of overname zonder schriftelijke toestemming van Tondinha’s taste is verboden en geeft aanleiding tot schadevergoeding.

8.2. Tondinha’s taste is ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het evenement te vermelden of verwijderen. Tondinha’s taste kan, zonder de klat hiervan op de hoogte te brengen materialen zoals grafische designs en moodboards publiceren op haar website en sociale media.

9. Privacy

Tondinha’s taste en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is.
De klant is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Tondinha’s taste is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de klant.
De klant, als de verwerkingsverantwoordelijke, en Tondinha’s taste, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving te zullen naleven.

10. Geschillenregeling

13.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Tondinha’s taste van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

13.2. De ongeldigheid van of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

13.3. In de relatie tussen Tondinha’s taste en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Tondinha’s taste worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Tondinha’s taste.

 

Bedankt voor jouw bericht

Controleer uw spam voor de zekerheid, mits u binnen 24u geen e-mail van ons ontvangen hebben.